พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565 รุ่นที่ 25 ที่ ศูนย์ฝึกพัฒนาอบรมธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565 รุ่นที่ 25 ที่ ศูนย์ฝึกพัฒนาอบรมธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี

-กิจกรรมยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) และ กิจกรรมการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)

รูปกิจกรรมในงาน